Wayside Gardens, Ohio, USA, 1938, 1939

Wayside Gardens, 1938

Wayside Gardens, 1939

Wayside Gardens, descriptive list, year unknown